Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

36La frua historio de Esperanto, verkita de Zamenhof mem Ruse en 1895.

Expand Messages
 • Dianne Lukes
  Mar 18, 2006
   Karaj Geormarborduloj,

   Cxu vi jam legis cxi tiun, ie? Se ne, mi gxue donas
   gxin al vi. Gxi estis skribita nur 8 jarojn post la
   eldonajxo de la unua libro. Eble gxi tenas respondojn
   al kelkaj demandoj, kiun Patricia faris.

   Amike,

   Diano


   Letero de L.Zamenhof al N.A.Borovko (1895).


   Eltiro el privata letero de L. Zamenhof al
   Nikolaj Afrikanoviĉ Borovko (1895).
   El la rusa tradukis Vladimir Gernet.

   ...Vi demandas min, kiel aperis ĉe mi la
   ideo krei lingvon internacian kaj kia estis la
   historio de la lingvo Esperanto de la momento de
   ĝia naskiĝo ĝis tiu ĉi tago? La
   tuta publika historio de la lingvo, t.e. komencante de
   la tago, kiam mi malkaŝe eliris kun ĝi,
   estas al Vi pli-malpli konata; cetere tiun ĉi
   periodon de la lingvo estas nun, pro multaj
   kaŭzoj, ankoraŭ neoportune tuŝadi; mi
   rakontos al Vi tial en komunaj trajtoj sole la
   historion de la naskiĝo de la lingvo.
   Estos por mi malfacile rakonti al Vi ĉion
   tion ĉi detale, ĉar multon mi mem jam
   forgesis: la ideo, al kies efektivigo mi dediĉis
   tutan mian vivon, aperis ĉe mi - estas ridinde
   ĝin diri - en la plej frua infaneco kaj de tiu
   ĉi tempo neniam min forlasadis; mi vivis kun
   ĝi kaj eĉ ne povas imagi min sen ĝi.
   Tiu ĉi cirkonstanco parte klarigos al Vi, kial mi
   kun tiom da obstineco laboris super ĝi kaj kial
   mi, malgraŭ ĉiuj malfacilaĵoj kaj
   maldolĉaĵo, ne forlasadis tiun ĉi
   ideon, kiel ĝin faris multaj aliaj, laborintaj
   sur la sama kampo.
   Mi naskiĝis en Bjelostoko, gubernio de
   Grodno. Tiu ĉi loko de mia askiĝo kaj de
   miaj infanaj jaroj donis la direkton al ĉiuj miaj
   estontaj celadoj. En Bjelostoko la loĝantaro
   konsistas el kvar diversaj elementoj: rusoj, poloj,
   germanoj kaj hebreoj; ĉiu el tiuj ĉi
   elementoj parolas apartan lingvon kaj neamike rilatas
   la aliajn elementojn. En tia urbo pli ol ie la
   impresema naturo sentas la multepezan malfeliĉon
   de diverslingveco kaj konvinkiĝas ĉe
   ĉiu paŝo, ke la diverseco de lingvoj estas
   la sola, aŭ almenaŭ la ĉefa kaŭzo,
   kiu disigas la homan familion kaj dividas ĝin en
   malamikaj partoj. Oni edukadis min kiel idealiston;
   oni min instruis, ke ĉiuj homoj estas fratoj, kaj
   dume sur la strato kaj sur la korto, ĉio ĉe
   ĉiu paŝo igis min senti, ke homoj ne
   ekzistas: ekzistas sole rusoj, poloj, germanoj,
   hebreoj k.t.p. Tio ĉi ĉiam forte turmentis
   mian infanan animon, kvankam multoj eble ridetos pri
   tiu ĉi "doloro pro la mondo" ĉe la infano.
   Ĉar al mi tiam ŝajnis, ke la
   "grandaĝaj" posedas an ĉiopovan forton, mi
   ripetadis al mi, ke kiam mi estos grandaĝa, mi
   nepre forigos tiun ĉi malbonon.
   Iom post iom mi konvinkiĝis, kompreneble,
   ke ne ĉio fariĝas tiel facile, kiel ĝi
   prezentiĝas al la infano; unu post la alia mi
   forĵetadis diversajn infanajn utopiojn, kaj nur
   la revon pri unu homa lingvo mi neniam povis
   forĵeti. Malklare mi iel min tiris al ĝi,
   kvankam, kompreneble, sen iaj difinitaj planoj. Mi ne
   memoras kiam, sed en ĉia okazo sufiĉe frue,
   ĉe mi formiĝis la konscio, ke la sola lingvo
   povas esti nur ia neutrala, apartenanta al neniu el la
   nun vivantaj nacioj. Kiam el la Bjelostoka reala
   lernejo (tiam ĝi estis ankoraŭ gimnazio) mi
   transiris en la Varsovian duan klasikan gimnazion, mi
   dum kelka tempo estis forlogata de lingvoj antikvaj
   kaj revis pri tio, ke mi iam veturados en la tuta
   mondo kaj per flamaj paroloj inklinados la homojn
   revivigi unu el tiuj ĉi lingvoj por komuna uzado.
   Poste, mi ne memoras jam kiamaniere, mi venis al firma
   konvinko, ke tio ĉi estas neebla, kaj mi komencis
   malklare revi pri nova, arta lingvo. Mi ofte tiam
   komencadis iajn provojn, elpensadis artifikajn
   riĉegajn deklinaciojn kaj konjugaciojn, k.t.p.
   Sed homa lingvo kun ĝia, kiel ŝajnis al mi,
   senfina amaso da gramatikaj formoj, kun ĝiaj
   centoj da miloj de vortoj, per kiuj min timigis la
   dikaj vortaroj, ŝajnis al mi tia artifika kaj
   kolosa maŝino, ke mi ne unufoje diradis al mi:
   "for la revojn! tiu ĉi laboro ne estas laŭ
   homaj fortoj", -- kaj tamen mi ĉiam revenadis al
   mia revo.
   Germanan kaj francan lingvojn mi ellernadis en
   infaneco, kiam oni ne povas ankoraŭ kompari kaj
   fari konkludojn; sed kiam, estante en la 5-a klaso de
   gimnazio, mi komencis ellernadi lingvon anglan, la
   simpleco de la angla gramatiko ĵetiĝis en
   miajn okulojn, precipe dank' al la kruta transiro al
   ĝi de la gramatikoj latina kaj greka. Mi rimarkis
   tiam, ke la riĉeco de gramatikaj formoj estas nur
   blinda historia okazo, sed ne estas necesa por la
   lingvo. Sub tia influo mi komencis serĉi en la
   lingvo kaj forĵetadi la senbezonajn formojn, kaj
   mi rimarkis, ke la gramatiko ĉiam pli kaj pli
   degelas en miaj manoj, kaj baldaŭ mi venis al la
   gramatiko plej malgranda, kiu okupis sen malutilo por
   la lingvo ne pli ol kelkajn paĝojn.
   Tiam mi komencis pli serioze fordoniĝi al
   mia revo. Sed la grandegulaj vortaroj ĉiam
   ankoraŭ ne lasadis min trankvila. Unu fojon, kiam
   mi estis en la 6-a aŭ 7-a klaso de la gimnazio,
   mi okaze turnis la atenton al la surskribo
   "ŝvejcarskaja"*, kiun mi jam multajn fojojn
   vidis, kaj poste al la elpendaĵo
   "Konditerskaja".** Tiu ĉi "skaja" ekinteresis min
   kaj montris al mi, ke la sufiksoj donas la eblon el
   unu vorto fari aliajn vortojn, kiujn oni ne devas
   aparte ellernadi. Tiu ĉi penso ekposedis min
   tute, kaj mi subite eksentis la teron sub la piedoj.
   Sur la terurajn grandegulajn vortarojn falis radio de
   lumo, kaj ili komencis rapide malgrandiĝi
   antaŭ miaj okuloj.
   "La problemo estas solvita!" - diris mi tiam. Mi
   kaptis la ideon pri sufiksoj kaj komencis multe labori
   en tiu ĉi direkto. Mi komprenis, kian grandan
   signifon povas havi por la lingvo konscie kreata la
   plena uzado de tiu forto, kiu en lingvoj naturaj
   efikis nur parte, blinde, neregule kaj neplene. Mi
   komencis kompari vortojn, serĉi inter ili
   konstantajn, difinitajn rilatojn kaj ĉiutage mi
   forĵetadis el la vortaro novan grandegan serion
   da vortoj, anstataŭigante tiun ĉi grandegon
   per unu sufikso, kiu signifis certan rilaton. Mi
   rimarkis tiam, ke tre granda amaso da vortoj pure
   radikaj (ekz. "patrino", "mallarĝa",
   "tranĉilo" k.t.p.) povas esti facile
   transformitaj en vortojn formitajn kaj malaperi el la
   vortaro. La meĥaniko de la lingvo estis
   antaŭ mi kvazaŭ sur la manplato, kaj mi nun
   komencis jam labori regule, kun amo kaj espero.
   Baldaŭ post tio mi jam havis skribitan la tutan
   gramatikon kaj malgrandan vortaron.
   Tie ĉi mi diros ĝustatempe kelkajn vortojn
   pri la materialo por la vortaro. Multe pli frue, kiam
   mi serĉis kaj elĵetadis ĉion senbezonan
   el la gramatiko, mi deziris uzi la principojn de la
   ekonomio ankaŭ por la vortoj kaj, konvinkita, ke
   estas tute egale, kian formon havos tiu aŭ alia
   vorto, se ni nur konsentos ke ĝi esprimas la
   donitan ideon, mi simple elpensadis vortojn, penante,
   ke ili estu kiel eble pli mallongaj kaj ne havu
   senbezonan nombron da literoj. Mi diris al mi, ke
   anstataŭ ia 11-litera "interparoli" ni tute bone
   povas esprimi la saman ideon per ia ekz. 2-litera
   "pa". Tial mi simple skribis la matematikan serion da
   plej mallongaj, sed facile elparoleblaj kunigoj de
   literoj kaj al ĉiu el ili mi donis la signifon de
   difinita vorto (ekz. a, ab, ac, ad, ... ba, ca, da,
   ... e, eb, ec, ... be, ce, ... aba, aca, ... k.t.p.)
   Sed tiun ĉi penson mi tuj forĵetis, ĉar
   la provoj kun mi mem montris al mi, ke tiaj elpensitaj
   vortoj estas tre malfacile ellerneblaj kaj
   ankoraŭ pli malfacile memoreblaj. Jam tiam mi
   konvinkiĝis, ke la materialo por la vortaro devas
   esti romana-germana, ŝanĝita nur tiom, kiom
   ĝin postulas la reguleco kaj aliaj gravaj
   kondiĉoj de la lingvo. Estante jam sur tiu
   ĉi tero, mi baldaŭ rimarkis, ke la nunaj
   lingvoj posedas grandegan provizon da pretaj jam
   vortoj internaciaj, kiuj estas konataj al ĉiuj
   popoloj kaj faras trezoron por estonta lingvo
   internacia, - kaj mi kompreneble utiligis tiun ĉi
   trezoron.
   En la jaro 1878 la lingvo estis jam pli-malpli
   preta, kvankam inter la tiama "lingwe uniwersala" kaj
   la nuna Esperanto estis ankoraŭ granda diferenco.
   Mi komunikis pri ĝi al miaj kolegoj (mi estis
   tiam en 8-a klaso de la gimnazio). La plimulto da ili
   estis forlogitaj de la ideo kaj de la frapinta ilin
   neordinara facileco de la lingvo, kaj komencis
   ĝin ellernadi. La 5-an de decembro 1878 ni
   ĉiuj kune solene festis la sanktigon de la
   lingvo. Dum tiu ĉi festo estis paroloj en la nova
   lingvo, kaj ni entuziasme kantis la himnon, kies
   komencaj vortoj estis la sekvantaj:
   " Malamikete de las nacjes
   Kado, kado, jam temp' esta!
   La tot' homoze in familje
   Komunigare so deba".

   (En la nuna Esperanto tio ĉi signifas:

   "Malamikeco de la nacioj
   falu, falu, jam tempo estas!
   La tuta homaro en familion
   unuiĝi devas").

   Sur la tablo, krom la gramatiko kaj vortaro,
   kuŝis kelkaj tradukoj en la nova lingvo. Tiel
   finiĝis la unua periodo de la lingvo. Mi estis
   tiam ankoraŭ tro juna por eliri publike kun mia
   laboro, kaj mi decidis atendi ankoraŭ 5-6 jarojn
   kaj dum tiu ĉi tempo zorgeme elprovi la lingvon
   kaj plene prilabori ĝin praktike. Post duonjaro
   post la festo de 5-a de decembro ni finis la gimnazian
   kurson kaj disiris. La estontaj apostoloj de la lingvo
   provis paroleti pri "nova lingvo" kaj, renkontinte la
   mokojn de homoj maturaj, ili tuj rapidis malkonfesi la
   lingvon, kaj mi restis tute sola. Antauvidante nur
   mokojn kaj persekutojn, mi decidis kaŝi
   antaŭ ĉiuj mian laboron. Dum 5 1/2 jaroj de
   mia estado en universitato, mi neniam parolis kun iu
   pri mia afero. Tiu ĉi tempo estis por mi tre
   malfacila. La kaŝeco turmentis min; devigita
   zorgeme kaŝadi miajn pensojn kaj planojn mi
   preskaŭ nenie estadis, en nenio partoprenadis,
   kaj la plej bela tempo de la vivo - la jaroj de
   studento - pasis por mi plej malgaje. Mi provis iafoje
   min distri en la societo, sed sentis min ia fremdulo,
   sopiris kaj foriradis, kaj de tempo al tempo
   faciligadis mian koron per ia versaĵo en la
   lingvo, prilaborata de mi. Unu el tiuj ĉi
   versaĵoj ("Mia penso") mi metis poste en la unuan
   eldonitan de mi broŝuron; sed al la legantoj,
   kiuj ne sciis, ĉe kiaj cirkonstancoj tiu ĉi
   versaĵo estis skribita, ĝi ekŝajnis,
   kompreneble, stranga kaj nekomprenebla.
   Dum ses jaroj mi laboris perfektigante kaj
   provante la lingvon, - kaj mi havis sufiĉe da
   laboro, kvankam en la jaro 1878 al mi ŝajnis, ke
   la lingvo jam estas tute preta. Mi multe tradukadis en
   mian lingvon, skribis en ĝi verkojn originalajn,
   kaj vastaj provoj montris al mi, ke tio, kio
   ŝajnis al mi tute preta teorie, estas
   ankoraŭ ne preta praktike. Multon mi devis
   ĉirkaŭaki, anstataŭigi, korekti kaj
   radike transformi. Vortoj kaj formoj, principoj kaj
   postuloj puŝis kaj malhelpis unu la alian, dume
   en la teorio, ĉio aparte kaj en mallongaj provoj,
   ili ŝajnis al mi tute bonaj.
   Tiaj objektoj, kiel ekz. la universala
   prepozicio "je", la elasta verbo "meti", la
   neŭtrala, sed difinita finiĝo "aŭ"
   k.t.p. kredeble neniam enfalus en mian kapon teorie.
   Kelkaj formoj, kiuj ŝajnis al mi
   riĉaĵo, montriĝis nun en la praktiko
   senbezona balasto; tiel ekz. mi devis forĵeti
   kelkajn nebezonajn sufiksojn. En la jaro 1878 al mi
   ŝajnis, ke estas al la lingvo sufiĉe havi
   gramatikon kaj vortaron; la multpezecon kaj
   malgraciecon de la lingvo mi alskribadis nur al tio,
   ke mi ankoraŭ ne sufiĉe bone ĝin
   posedas; la praktiko do ĉiam pli kaj pli
   konvinkadis min, ke la lingvo bezonas ankoraŭ ian
   nekapteblan "ion", la kunligantan elementon, donantan
   al la lingvo vivon kaj difinitan, tute formitan
   "spiriton". (La nesciado de la spirito de la lingvo
   estas la kaŭzo, kial kelkaj esperantistoj, tre
   malmulte legintaj en la lingvo Esperanto, skribas
   senerare, sed en multepeza, malagrabla stilo, - dume
   la esperantistoj pli spertaj skribas en la stilo bona
   kaj tute egala, al kiu ajn nacio ili apartenas. La
   spirito de la lingvo sendube kun la tempo multe,
   kvankam iom post iom kaj nerimarkite,
   sanĝiĝos; sed se la unuaj esperantistoj,
   homoj de diversaj nacioj, ne renkontus en la lingvo
   tute difinitan fundamentan spiriton, ĉiu komencus
   tiri en sian flankon kaj la lingvo restus eterne,
   aŭ almenaŭ dum tre longa tempo, malgracia
   kaj senviva kolekto da vortoj.) -- Mikomencis tiam
   evitadi laŭ vortajn tradukojn el tiu aŭ alia
   lingvo kaj penis rekte _pensi_ en la lingvo
   neŭtrala. Poste mi rimarkis, ke la lingvo en miaj
   manoj ĉesas jam esti senfundamenta ombro de tiu
   aŭ alia lingvo, kun kiu mi havas la aferon en tiu
   aŭ alia minuto, kaj ricevas sian propran
   spiriton, sian propran vivon, la propran difinitan kaj
   klare esprimitan fizionomion, ne dependantan jam de
   iaj influoj. La parolo fluis jam mem, flekseble,
   gracie kaj tute libere, kiel la viva patra lingvo.
   Ankoraŭ unu cirkonstanco igis min por
   longa tempo prokrasti mian publikan eliron kun la
   lingvo: dum longa tempo restis nesolvita unu problemo,
   kiu havas grandegan signifon por neŭtrala lingvo.
   Mi sciis, ke ĉiu diros al mi: "via lingvo estos
   por mi utila nur tiam, kiam la tuta mondo ĝin
   akceptos; tial mi ne povas ĝin akcepti ĝis
   tiam, kiam ĝin akceptos la tuta mondo". Sed
   ĉar la "mondo" ne estas ebla sen antaŭaj
   apartaj "unuoj", la neŭtrala lingvo ne povis havi
   estontecon ĝis tiam, kiam prosperos fari
   ĝian utilon por ĉiu aparta persono
   sendependa de tio, ĉu jam estas la lingvo
   akceptita de la mondo aŭ ne. Pri tiu ĉi
   problemo mi longe pensis. Fine la tiel nomataj
   sekretaj alfabetoj, kiuj ne postulas, ke la mondo
   antaŭe ilin akceptu, kaj donas al tute
   nedediĉita adresato la eblon kompreni ĉion
   skribitan de vi, se vi nur transdonas al la adresato
   la ŝlosilon, - alkondukis min al la penso
   aranĝi ankaŭ la lingvon en la maniero de tia
   "ŝlosilo", kiu, enhavante en si ne sole latutan
   vortaron, sed ankaŭ la tutan gramatikon en la
   formo de apartaj, tute memstaraj kaj alfabete orditaj
   elementoj, donus la eblon al la tute nedediĉita
   adresato de kia ajn nacio tuj kompreni vian leteron.
   Mi finis la universitaton kaj komencis mian
   medicinan praktikon. Nun mi komencis jam pensi pri la
   publika eliro kun mia laboro. Mi pretigis la
   manuskripton de mia unua broŝuro ("D-ro
   Esperanto. Lingvo internacia. Antaŭparolo kaj
   plena lernolibro") kaj komencis serĉi eldonanton.
   Sed tie ĉi mi la unuan fojon renkontis la
   maldolĉan praktikon de la vivo, la financan
   demandon, kun kiu mi poste ankoraŭ multe devis
   kaj devas forte batali. Dum du jaroj mi vane
   serĉis eldonanton. Kiam mi jam trovis unu, li dum
   duonjaro pretigis mian broŝuron por eldono kaj
   fine rifuzis. Fine, post longaj klopodoj, mi prosperis
   mem eldoni mian unuan broŝuron en julio de la
   jaro 1887. Mi estis tre ekscitita antaŭ tio
   ĉi; mi sentis, ke mi staras antaŭ Rubikono
   kaj ke de la tago, kiam aperos mia broŝuro, mi
   jam ne havos la eblon reiri; mi sciis, kia sorto
   atendas kuraciston, kiu dependas de la publiko, se tiu
   ĉi publiko vidas en li fantaziulon, homon, kiu
   sin okupas je "flankaj aferoj"; mi sentis, ke mi metas
   sur la karton tutan estontan trankvilecon kaj
   ekzistadon mian kaj de mia familio; sed mi ne povis
   forlasi la ideon, kiu eniris mian korpon kaj sangon
   kaj ... mi transiris Rubikonon.

   Lazaro Ludoviko Zamenhof.

   * Pordistejo
   ** Sukeraĵejo